fbpx

Isivivinyo sokubekwa kwe-English

Thola izinga lakho lesiNgisi futhi uthinte omunye wabeluleki bethu ukuklama indlela yakho yokufunda.

Isivivinyo sokubekwa kwe-English

Qondanisa isithombe nesabizwana esifanele. Ingxenye 1

Qondanisa isithombe nesabizwana esifanele. Ingxenye 2

Qondanisa isithombe nesabizwana esifanele. Ingxenye 3

Qondanisa isithombe nesabizwana esifanele. Ingxenye 4

Qondanisa isithombe nesabizwana esifanele. Ingxenye 5

Qondanisa isithombe nesabizwana esifanele. Ingxenye 6

Qondanisa isithombe nesabizwana esifanele. Ingxenye 7

Qondanisa izinketho ezingezansi: Ingxenye 1

yena / yena_________.

Qondanisa izinketho ezingezansi: Ingxenye 2

wena / thina / ba_________.

Qondanisa izinketho ezingezansi: Ingxenye 3

Ngi_________.

Qondanisa umbuzo nempendulo eyiyo. Ingxenye 1

Qondanisa umbuzo nempendulo eyiyo. Ingxenye 2

Qondanisa umbuzo nempendulo eyiyo. Ingxenye 3

Qondanisa umbuzo nempendulo eyiyo. Ingxenye 4

Qondanisa umbuzo nempendulo eyiyo. Ingxenye 5

Ngithanda _________.

Kukhona ____ incwadi etafuleni.

Nginamanzi ____.

Lalela umusho olandelayo. 

Ngabe ilungile noma ayilungile?

Ngilambile. Ngidinga _________.

Ngi _________ esitolo sokudlela izolo.

Lalela umusho olandelayo:

Ngabe ilungile noma ayilungile?

Ngabona umngane wami ngenkathi e ____________ epaki.

Ngiyaxolisa ngokungangiphenduli ucingo. Ngi __________ ngenkathi ushaya ucingo.

A: ___________ ephathini ngempelasonto ezayo?
B: Yebo! Ngijabule kakhulu.

A: Ngomile.
B: Kulungile, ngi _______ ngikunike ijusi.

Lalela umusho olandelayo:

Ngabe ilungile noma ayilungile?

Lalela umusho olandelayo:

Ngabe ilungile noma ayilungile?

Ungu _______ kunaye.

Unezinwele ezi ______.

Ujwayele __________ ikhofi ekuseni. Kodwa namhlanje u __________ itiye.

Wa ___________ ibhayisikili lakhe lapho yena ___________ yena.

A: Unalo ithikithi le-movie entsha esekhishiwe?
B: Yebo, ngi _____________ ngoMgqibelo noTodd noMary.

Uyisisebenzi sethu esihle kakhulu. U ________ lapha kusukela ngo-2001.

Ba ___________ emabhayisikili abo aya esikolweni njengobe ngobe bahlala _______ emabhayisikili abo aya esikolweni.

Ngi _______ iminyaka emithathu. Ngibe sengifika lapha.

Yilelo phoyisa _____ elisize umndeni wethu.

Unayo ______________ emaphaketheni akho?

Leyo ________ yemoto esemgwaqweni.

Zithandwa kakhulu. ___________ uyabathanda.

Thishela watsi, "_________ tincwadzi takho kanye _________ nemakhalekhukhwini wakho."

Funda ngezinkinga zikaMary. Ngemuva kwalokho, qhathanisa inkinga yakhe nezeluleko ezihambisanayo. Ingxenye 6

“Ngikhohlwe usuku lokuzalwa lomngani wami omkhulu.”

Funda ngezinkinga zikaMary. Ngemuva kwalokho, qhathanisa inkinga yakhe nezeluleko ezihambisanayo. Ingxenye 5

Ngihlale ngivuka sekwephuzile. ”

Funda ngezinkinga zikaMary. Ngemuva kwalokho, qhathanisa inkinga yakhe nezeluleko ezihambisanayo. Ingxenye 4

“Umphathi wami ukhohlakele, nginesiqiniseko sokuthi akangithandi.”

Funda ngezinkinga zikaMary. Ngemuva kwalokho, qhathanisa inkinga yakhe nezeluleko ezihambisanayo. Ingxenye 3

“Nginomsebenzi omningi kakhulu okufanele ngiwenze.”

Funda ngezinkinga zikaMary. Ngemuva kwalokho, qhathanisa inkinga yakhe nezeluleko ezihambisanayo. Ingxenye 2

"Intombi yami ibhema kakhulu."

Funda ngezinkinga zikaMary. Ngemuva kwalokho, qhathanisa inkinga yakhe nezeluleko ezihambisanayo. Ingxenye 1

"Umuntu engihlala naye ungcolile impela."

Qondanisa izigaba ukwenza imisho. Ingxenye 1

Ngizizwa ngijabule ngosuku olulandelayo ...

Qondanisa izigaba ukwenza imisho. Ingxenye 2

Uma lina, ...

Qondanisa izigaba ukwenza imisho. Ingxenye 3

Ngizofika sekwedlule isikhathi emsebenzini ...

Qondanisa izigaba ukwenza imisho. Ingxenye 4

Uma uhlala eduze kwami, ...

"___ egumbini lakho!" kumemeza umama wakhe.

Ngonga imali _________ ilaptop entsha.

Lalela bese uphendula umbuzo.

Wathini?

Phinda ubhale lo musho olandelayo:

UCharlie usika utshani njengamanje.

Funda imisho ngezimoto ezingezansi. Khetha konke yemisho eyiqiniso ngezimoto ezithombeni.

Gcwalisa izikhala ngefomu lamanje eliphelele, elidlule noma elidlule eliqhubekayo lezenzo ezinikeziwe.

[A.] Ngi _________ (ngiya) ekhaya ngisendleleni eza lapha ngoba ngikhohlwe ifoni yami.

Gcwalisa izikhala ngefomu lamanje eliphelele, elidlule noma elidlule eliqhubekayo lezenzo ezinikeziwe.

[B.] Ngi _____________ (hhayi / be) lapha isikhathi eside.

Gcwalisa izikhala ngefomu lamanje eliphelele, elidlule noma elidlule eliqhubekayo lezenzo ezinikeziwe.

[C.] Ngi ____________ (ngifundela) isivivinyo ngenkathi ngikulindile.

Bengihlala ngizonda ukunambitheka kwamakhowe, kepha manje ___________________.

Qondanisa isibonakaliso nomthetho ofanele. Ingxenye 3

Qondanisa isibonakaliso nomthetho ofanele. Ingxenye 2

Qondanisa isibonakaliso nomthetho ofanele. Ingxenye 1

Khetha amagama aqedela kahle umusho:

Induku ______ yomnikazi wenja ngaphambi kwayo _______ yenja.

Yimiphi imisho enencazelo efanayo nomusho odwetshelwe? Khetha KONKE lokho kulungile.

A: Kungo-11 ebusuku. Umama wakho akalubambi ucingo.
B: Kungani ushayela sekwedlule isikhathi kangaka? Nginesiqiniseko sokuthi ulele njengamanje.

Angizange ngifundele ukuhlolwa kwami. Ngihlulekile. 

Khetha umusho ocatshangelwe olungile:

Anginalo ijakhethi yami. Ngiyagodola. 

Khetha umusho ocatshangelwe olungile:

Lalela bese uphendula umbuzo:

Wathini?

Lalela bese uphendula umbuzo. 

Wathini?

I-movie ibiyi ___________ ngempela. Bengingekho __________ kubalingiswa nhlobo.

Khetha umusho ohlanganisa futhi onencazelo efanayo nalena engezansi:

Ngahlangana nawe epaki. Kusondele efulethini lami.

Khetha umusho ohlanganisa futhi onencazelo efanayo nalena engezansi:

UShawn Mendes uvela eCanada. Ngiyamthanda.

Ngingumngani wakho omkhulu, ______?

Qedela imishwana ngegama elifanele. Ingxenye 1

I _________ oyifundela izivivinyo, amaphuzu akho _________ azoba njalo.

Qedela imishwana ngegama elifanele. Ingxenye 2

Umakhelwane wangakithi ungigcina ubusuku bonke. I _________ yiyo, i _________ udlala umculo wakhe.

Qedela imishwana ngegama elifanele. Ingxenye 3

Uthanda ukudla okushisayo. I _________ yiyo, i _________ uyayithanda.

Qedela imishwana ngegama elifanele. Ingxenye 4

Ukwehla kwamanzi emzimbeni kungathinta umzimba wakho ngezindlela eziningi. Izinkomishi zamanzi ezi-_________ oziphuzayo, uzozi-_________.

Funda isigaba esilandelayo mayelana nesipiliyoni somsebenzi esedlule sikaJeremy. Gcwalisa izikhala ngefomu elifanele lesenzo umsebenzi.

(A.) Ngi ________ kuphela imisebenzi emibili empilweni yami yonke.

Funda isigaba esilandelayo mayelana nesipiliyoni somsebenzi esedlule sikaJeremy. Gcwalisa izikhala ngefomu elifanele lesenzo umsebenzi.

(B.) Ngi _____________ lapho ngisemncane, kepha ngayeka ngenyanga edlule.

Funda isigaba esilandelayo mayelana nesipiliyoni somsebenzi esedlule sikaJeremy. Gcwalisa izikhala ngefomu elifanele lesenzo umsebenzi.

(C.) Manje ngi ____________ ebhange.

Funda isigaba esilandelayo mayelana nesipiliyoni somsebenzi esedlule sikaJeremy. Gcwalisa izikhala ngefomu elifanele lesenzo umsebenzi.

(D.) Ngi ______________ lapha emavikini la-3.

Ngifisa ukuthi athembeke ngokwengeziwe. Kepha _________, akanakuthenjwa.

Anginaso isikhathi esiningi sokuchaza, kepha __________ babengenaso isikhathi sokuqeda iphrojekthi.

Khetha umusho OKUNGALUNGILE.

Khetha umusho OKUNGALUNGILE.

A: Ngiyaxolisa ukuthi ngiphuzile ukufika.
B: Ushaye _________.
A: Ngiyazi, kodwa bengingenayo ifoni yami.

Yimuphi umusho onencazelo efanayo yomusho ongezansi:

Kwakungenzeki ukuthi ngifike ngesikhathi.

Yimuphi umusho HHAYI iqiniso ngalesi sithombe?

Yimuphi umusho HHAYI iqiniso ngalesi sithombe?

Khetha umusho osichaza kahle isithombe.

Khetha umusho osichaza kahle isithombe.

____________ umkami akayithandi i-spaghetti, usayenza ngoba uyazi ukuthi yisidlo engisithandayo.

Ngiyayithanda i-spaghetti, _____________ umkami akakwazi ukuyimela.

Khetha umusho OKUNGALUNGILE.

Ngokushesha lapho sehla _______ lapho kuqala ukuna.

Ibinzana elingalungile:

Ngesikhathi engizoqeda ngaso intwasahlobo ezayo, ngizobe ngibhalisile kulesi sikole iminyaka eyi-14.

Ibinzana elingalungile:

Ngenkathi egeza, uSharon wabona ukuthi unezilonda eziningi zomiyane.

Ngenxa yesimo sezulu esihle, ngiyazisola ngokungahambisani noKate noLinda ekudleni kwabo kwasepikinikini. Ukube nje _____________________________ ngaphambili.

Khetha umusho ofanele.

Angikaze ngifunde isiFulentshi lapho ngisemncane. Angisakuqondi manje. 

Khetha imisho emibili ezinencazelo efanayo.

Khetha imisho emibili ezinencazelo efanayo.

_____ UJeremy ____ udadewabo ufana namacherry. Abakwazi ukumelana nokunambitheka kwabo.

Unethemba lokuthi ________________ iphrojekthi esikhathini esithile ngaphambi kokuphela kwenyanga ezayo.

Isikolo sakho

0%

Hlanganyela nathi

© BLI 2021 Wonke amalungelo agodliwe

en English
X